Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

Spotkanie Klubu Mangi i Anime 29 marca 2022 o godz. 16:30. Zapraszamy!

 

Klubu Mangi i Anime marzec

Konkurs plastyczny "Postać inspirowana mangą lub anime"

Klubu Mangi i Anime konkurs

Regulamin konkursu plastycznego

“Postać inspirowana mangą lub anime”

 I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w konkursie “Postać inspirowana mangą lub anime”.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu
 3. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec, w dalszej części regulaminu zwana „Organizatorem”.
 1. Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

 II. Zasady i warunki uczestniczenia w konkursie

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zadanie konkursowe z odpowiedniej kategorii wiekowej. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I – dzieci i młodzież od 10 do 15 roku życia,

Kategoria II – młodzież od ukończenia 16 roku życia (decyduje data urodzenia) i dorośli.

Organizator ma prawo weryfikacji oświadczenia uczestnika w zakresie kategorii wiekowej poprzez wezwanie do okazania dokumentu potwierdzającego datę urodzenia.

 1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej, przedstawiającej postać występującą w dowolnej serii mangi/anime lub stworzenie pracy plastycznej, której głównym elementem będzie wymyślona przez uczestników postać utrzymana w tzw. stylu mangowym.
 1. Pracę konkursową można wykonać za pomocą dowolnej techniki plastycznej

z wyłączeniem rzeźby.

 1. Praca nie może przedstawiać postaci w sytuacjach wyzywających lub niemoralnych.
 1. Pracę konkursową można wykonać w formacie: A5 lub A4.
 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Organizatora.
 1. Karta zgłoszenia udziału jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.bibliotekagrojec.pl/.
 1. Kartę zgłoszenia udziału wraz z pracą konkursową należy osobiście dostarczyć do siedziby Organizatora najpóźniej w dniu wyznaczającym koniec składania prac lub przesłać na adres Organizatora: Al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec - decyduje data wpłynięcia.
 2. Każda osoba może złożyć tylko dwie prace konkursowe. W przypadku większej liczby złożonych prac konkursowych, niż przewiduje niniejszy Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo do uwzględnienia tylko pierwszej nadesłanej pracy konkursowej (decyduje data zgłoszenia).

 III. Przebieg konkursu

 1. Konkurs trwać będzie od 01.03.2022 r. do 25.04.2022 r.
 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu oraz wyłonienia laureatów konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”).

W skład Komisji wejdą:

 • Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu
 • Pracownik Działu Udostępniania - Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
 • Pracownik Działu Udostępniania - Wypożyczalnia dla Dorosłych
 • Prowadzący Klub Mangi i Anime w Grójcu
 1. Komisja oceni prace i wyłoni laureatów według kryteriów:
 • Zgodność pracy z tematem,
 • Samodzielne wykonanie pracy,
 • Walory estetyczne pracy,
 • Oryginalność oraz kreatywność.
 1. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej mailowo na adres, który podali

w Karcie Zgłoszenia, do 05.05.2022 r.

 1. Kartę zgłoszenia za uczestników niepełnoletnich podpisuje opiekun prawny.
 1. Komisja spośród nadesłanych prac wyłoni po jednym laureacie dla każdej kategorii wiekowej.
 1. Organizator przewiduje również wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych.
 1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 1. Prace niespełniające warunków niniejszego regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.

IV. Prawa autorskie

 1. Uczestnik, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego – jego prawny opiekun, z chwilą złożenia pracy konkursowej oświadcza, że:
 • jest autorem pracy konkursowej,
 • zadanie konkursowe nie narusza praw, w tym praw autorskich oraz innych praw wyłącznych, osób trzecich.
 1. Uczestnik, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego – jego prawny opiekun ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie w związku z wykonaniem [pracy konkursowej obowiązujących przepisów prawa oraz praw osobistych i majątkowych osób trzecich.
 1. Z chwilą złożenia pracy konkursowej uczestnik udziela Organizatorowi na zasadzie licencji niewyłącznej prawa do nieograniczonego korzystania, ze złożonej przez uczestnika pracy konkursowej, będącej utworem w rozumieniu ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu przeprowadzenia konkursu oraz wszelkich późniejszych działań promocyjnych Organizatora.
 1. Nagrodzone prace będą rozpowszechniane przez Organizatora w formie drukowanej oraz w sieci Internet.

V. Nagroda

 1. Nagrodą główną w konkursie jest voucher w kwocie trzystu złotych do salonu Empik.
 1. Laureat będzie zobowiązany do jej odbioru osobistego w siedzibie Organizatora w dniu 07.05.2022 r.
 1. W przypadku nieodebrania nagrody przez laureatów, nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Laskowskiego w Grójcu, al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec (dalej: Administrator).

2. Dane uczestnika oraz jego prawnego opiekuna przetwarzane są na podstawie zgody. Zgoda ta jest dobrowolna i możliwa do wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

3. Celem przetwarzania danych jest identyfikacja uczestników turnieju oraz umożliwienie powiadomienia laureatów o przyznanych nagrodach.

4. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i usunięte nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jego zakończenia, z zastrzeżeniem, że dane laureatów będą publikowane na stronie internetowej Organizatora (www.bibliotekagrojec.pl) oraz na portalu społecznościowym Facebook na stronie Organizatora. Czas publikacji nie jest ograniczony w czasie, chyba, ze uczestnik (jego prawny opiekun) wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5. Uczestnik (lub jego opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. W przypadku uznania, że Administrator narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Wydarzeń może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została złożona reklamacja.
 1. Uczestnik, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez uczestnika podczas udziału w Konkursie. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi oraz wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi uczestnik lub jego prawny opiekun.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.bibliotekagrojec.pl/ w sposób umożliwiający jego pobranie i przechowywanie.

i odtwarzanie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestnika.
 1. Zasady udziału i przebiegu konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 1. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem decyduje Organizator.                                                                                                                                                                                                                                                                  Karta zgłoszenia

Klub Mangi i Anime

 

KlubuMiA1

Klub Mangi i Anime w bibliotece grójeckiej

Pierwsze spotkania fanów mangi i anime w Bibliotece w Grójcu za nami! Pierwsze, ale już teraz wiadomo, że nie ostatnie! Bardzo liczna grupa odwiedzała we wtorkowe popołudnia mury biblioteki, aby wspólnie podzielić się swoimi zainteresowaniami oraz uzgodnić plan działania na kolejne spotkania. Grupa była niezwykle różnorodna, jeśli chodzi o znajomość japońskiej popkultury, co było bardzo fajne i ciekawe. Osoby początkujące mogły czerpać z doświadczenia innych i chętnie słuchały o nowych gatunkach oraz tytułach.

Na pierwszym spotkaniu omówiliśmy pokrótce gatunek Isekai na przykładowych tytułach. Nawet dla najbardziej wtajemniczonych trzy tytuły stanowiły zagadkę i swego rodzaju smaczek! Porozmawialiśmy również o ekranizacjach aktorskich popularnych tytułów takich jak Death Note, Yattaman czy Dragon Ball. Zgodnie ustaliliśmy, że anime jest dużo lepsze! Na następne spotkanie, każdy miał przygotować po 2-3 zdania na temat swojej ulubionej serii. Opowiadaliśmy o swoich posiadanych mangach, a także dyskutowaliśmy na temat wybranego tytułu.

Podsumowując. Pszczółka Maja to anime! Muminki to anime! Pokemony również! W latach 80. rodzice uczestników oglądali anime, a oni to kontynuują! Na chwilę obecną wspólnie ustaliliśmy, że spotkania będą odbywać się, w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 16:30. Na zakończenie zaś pierwszego każdy dostał przypinkę z bohaterami serii Naruto.

Na kolejnym spotkaniu uczestnicy zdecydowali, abyśmy robili spotkania tematyczne i w drodze głosowania wyszło że tematem przewodnim będzie Death Note. Może wiekowo dedykowany nastolatkom, ale znany również młodszym odbiorcom. Oprócz tego porozmawialiśmy o tytułach sportowych.

„…..bardzo się podobało. Była trochę onieśmielona, bo nie znała nikogo. Zaskoczyło ją to, że Muminki i Pokemony to anime. Mówiła mi, że chciałaby na tych spotkaniach pochwalić się swoim księgozbiorem mang ( przynieść, pokazać). Pan prowadzący pokazywał różne anime, ale nie zapamiętała tytułów i wolałaby żeby dał je na kartkach albo żeby sobie mogła je zapisać. Jak przyjechała do domu, to dzwoniła do sióstr i dzieliła się wrażeniami, więc spotkanie było dla niej bardzo wartościowe!”- relacja od jednej z Mam uczestniczki spotkania

Na styczniowym spotkaniu Klubu Mangi i Anime rozmawialiśmy o serii JoJo’s Bizarre Adventure. Zastanawialiśmy się nad jej fenomenem. Co w niej jest takiego, że młodzież po nią sięga. Specyficzna kreska? Fabuła? Zdania były podzielone i znalazło się tak samo dużo jej zwolenników jak i osób podchodzących z dystansem. Oczywiście musieliśmy poruszyć tematykę age ratingu. Braliśmy pod uwagę oceny i klasyfikacje według różnych serwisów, opinię rodziców oraz samych zainteresowanych. Druga część spotkania upłynęła nam pod znakiem ustaleń dotyczących konkursu plastycznego “Postać inspirowana mangą i anime”. Dyskutowaliśmy nad regulaminem i datą ogłoszenia wspomnianego konkursu. Ponadto kilka osób postanowiło już dołączyć do naszej grupy miłośników mangi i anime na portalu społecznościowym FB. Były pamiątkowe przypinki oraz ustalanie jaką serią zajmiemy się na kolejnym spotkaniu. Większością głosów wygrał jakże ostatnio popularny Demon Slayer!

Na lutowym spotkaniu tematem był Demon Slayer i rozmowy związane z tą jakże popularną coraz bardziej serią. Omówiliśmy sobie jego fenomen, zwróciliśmy uwagę na zagadnienia age ratingu oraz obejrzeliśmy fragmenty pierwszego odcinka pierwszego sezonu. Zastanawialiśmy się czemu seria jest tak popularna, a także pochyliliśmy się nad tym, czy oznaczenie wiekowe nie jest przypadkiem “zawyżone”. Analizowaliśmy różne serwisy i co ciekawe, odkryliśmy, że na jednym z nich rodzice proponują niższy wiek odbiorców niż sami zainteresowani! :)

Dalsza część spotkania przebiegła na omówieniu konkursu plastycznego, który niebawem ogłosimy szerszej publiczności. Wymienialiśmy się doświadczeniami oraz polecaliśmy serie. Furorę zrobiły przypinki, których głównym motywem byli bohaterowie omawianej mangi: Tanjiro, Nezuko i Rengoku. Oczywiście z uwagi, że spotkanie odbyło się w przededniu “Tłustego Czwartku”, na każdego chętnego czekał słodki poczęstunek. Na zakończenie w drodze demokratycznego głosowania ustaliliśmy, że następne spotkanie będzie poświęcone serii Toradora, czyli na tapecie będzie komedia szkolna z motywem romantycznym. Oglądaliście? Co myślicie? Nie znacie serii? Spotkajmy się 29 marca!

Odbiorcami spotkań jest młodzież ze starszych klas szkół podstawowych i uczniowie szkół średnich. Sporo osób jest nieśmiała na tle grupy. Jednak po oficjalnej części podchodzą po spotkaniu i nawiązują konwersację. Prowadzący jest zdania, że za chwile młodzież się rozrusza.

„Dziewczyny bardzo zadowolone, już się szykują na następne spotkanie. Prowadzący podobno faktycznie bardzo fajnie potrafi zorganizować spotkanie. Niech się rozwija ten pomysł!"

Jednak co dalej? Czas pokaże. Biorąc pod uwagę, że uczestnicy wnosili postulaty o częstsze spotkania, Klub może naprawdę bardzo ładnie się rozrosnąć i działać, a dobrze zaopatrzona biblioteka będzie temu sprzyjała. W planach jest konkurs plastyczny, ognisko, rysunek 3D, tworzenie opowieści i mangi, a może nawet i zorganizowanie konwentu.

Przemek Kowalski

manga

Spotkanie Klubu Mangi i Anime 22 lutego 2022 o godz. 16:30. Zapraszamy!

 

Klubu Mangi i Anime 22 lutego 2022