Regulamin wypożyczania filmów w Bibliotece Publicznej w Grójcu

                R E G U L A M I N

KORZYSTANIA Z FILMÓW

W WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. W.S. LASKOWSKIEGO W GRÓJCU

 

§ 1

1.Z filmów mogą korzystać wszyscy zainteresowani i zapisani w naszej bibliotece, za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego.

2.Zapisanie się do naszej biblioteki, przebiega na ogólnie obowiązujących zasadach, ujętych w Regulaminie Biblioteki.

§ 2

1.Wypożyczający zbiory audiowizualne podlegają wszystkim ogólnym przepisom Regulaminów Wypożyczalni dla Dorosłych, Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży oraz Czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

§ 3

1.Filmy są wypożyczane na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek.

2.W przypadku filmów można wypożyczyć jednorazowo 3 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD, 1 DVD); jeżeli 1 tytuł nagrany jest na kilku nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba – max. 4.

3.Wypożyczenie filmów następuje na okres zgodny z terminem wyznaczonym w systemie MATEUSZ.

4. Biblioteka może: przesunąć termin zwrotu wypożyczonego dokumentu audiowizualnego, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, skrócić okres wypożyczenia filmów określony przez system Mateusz, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.

5.Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować filmy aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

6.Za przetrzymanie filmów wypożyczający ponosi karę. Opłata za zwrócenie wypożyczonych materiałów po terminie wynosi 2 zł za każdy dzień. Wysokość kar nalicza System Mateusz.

§ 4

1. Czytelnik powinien sprawdzić stan materiałów przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi stosowne zastrzeżenie, w przeciwnym razie przyjmuje się, że nie były zniszczone.

2.Korzystający ze zbiorów audiowizualnych zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie.

3.Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.

4.Korzystający ze zbiorów audiowizualnych odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.

§ 5

1.Osoba nie stosująca sie do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania ze zbiorów audiowizualnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

2.Jeżeli korzystający ze zbiorów, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uiszczenia należnych opłat karnych za zwłokę czy zapłaty za spowodowane straty, Biblioteka - po wykorzystaniu własnych procedur rewindykacyjnych – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Dyrektor

Kinga Majewska