Statut Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

UCHWAŁA NR XX/171/20

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

  1. im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.), oraz art.11 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1779) uchwala co następuje:

1. Nadaje się Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Puclicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu, w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/331/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 września 2013 roku.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

 

ZAŁĄCZNIKI >> POBIERZ