Regulamin kawiarenki

Regulamin korzystania ze zbiorów
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU
I KATALOGU ELEKTRONICZNEGO

§ 4

1.Prawo do bezpłatnego korzystania z Internetu i katalogu elektronicznego przysługuje osobom, które zostały zarejestrowane jako czytelnicy biblioteki i posiadają jedno z wymienionych kont: standard, wydłużone, pracownicze, internauta.

2.Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:

a)okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, co pozwala zweryfikować dane podane na karcie „Zobowiązanie” - przy czym jest informowany o zakresie przetwarzania i ochronie jego danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

b)wypełnić kartę zapisu „Zobowiązanie” zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na w/w karcie

c)osoby niepełnoletnie zapisują się do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji szkolnej pod opieką osoby dorosłej.

3.Po zarejestrowaniu czytelnika, wydawana jest bezpłatna stała karta identyfikacyjna z kodem paskowym, w przypadku jej zagubienia wydawany jest duplikat oraz pobierana opłata jednorazowa w wysokości 5 PLN. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ.

4.Czytelnik, który zamierza korzystać z Internetu i katalogu elektronicznego obowiązany jest poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz zapoznać się z treścią regulaminu.

5.Indywidualna sesja internetowa/katalogowa może trwać nie dłużej niż pół godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.

6.Wyszukiwania internetowe mogą służyć wyłącznie celom informacyjnym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

7.Pracownicy czytelni na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu i katalogu elektronicznego. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Czytelnik.

8.Z baz CD-ROM i pen-drive można korzystać po uprzednim porozumieniu się z dyżurującym bibliotekarzem.

9.Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika na komputerze.

10.Dyżurny bibliotekarz prowadzi bieżący nadzór nad zawartością stron przeglądanych przez Użytkowników.

11.System komputerowy prowadzi rejestr realizowanych połączeń.

12.Dostęp do Internetu w Bibliotece nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.

13.Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się:

a)ściągania plików na dysk lokalny

b)prowadzenia działalności komercyjnej i uruchamiania gier komputerowych

c)korzystania z serwerów CHAT, IRC i innych mających wyłącznie rozrywkowy charakter

14.Niedozwolone są wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu.

15.Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie straty i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionym mu zasobów Internetu.

16.Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że Czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia Czytelnika prawa korzystania z Internetu.