Regulamin Czytelni

Regulamin korzystania ze zbiorów
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

REGULAMIN CZYTELNI

§ 2

1.Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem Biblioteki.

2.Korzystanie z czytelni, w ramach udostępniania zbiorów, jest bezpłatne.

3.Wierzchnie okrycia teczki i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

4.W czytelni można korzystać z:

a)całości zbioru wypożyczalni i czytelni

b)zbiorów multimedialnych, Internetu, katalogu elektronicznego

c)czasopism bieżących i materiałów własnych, które należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi

5.Prawo do bezpłatnego korzystania z w/w przysługuje osobom, które zostały zarejestrowane jako czytelnicy biblioteki i posiadają jedno z wymienionych kont: standard, wydłużone, pracownicze. Z księgozbioru Czytelni i Wypożyczalni nie mogą korzystać osoby posiadające konto: internauta. Konto internauta uprawnia do korzystania z Internetu, katalogu elektronicznego, multimediów i prasy, bez możliwości jej wypożyczania

6.Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:

a)okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, co pozwala zweryfikować dane podane na karcie „Zobowiązanie” - przy czym jest informowany o zakresie przetwarzania i ochronie jego danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

b)wypełnić kartę zapisu „Zobowiązanie” zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na w/w karcie

c)osoby niepełnoletnie zapisują się do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji szkolnej pod opieką osoby dorosłej.

7.Po zarejestrowaniu czytelnika, wydawana jest bezpłatna stała karta identyfikacyjna z kodem paskowym, w przypadku jej zagubienia wydawany jest duplikat oraz pobierana opłata jednorazowa w wysokości 5 PLN. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ.

8.Czytelnik jest zobowiązany informować wypożyczalnię o zmianie swego miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.

9.Czytelnik jest zobowiązany informować wypożyczalnię o zmianie swego miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.

10.Jeśli czytelnik (osoba dorosła) nie jest stałym mieszkańcem miasta i gminy Grójec oraz powiatu grójeckiego, a chce korzystać z księgozbioru Czytelni oraz wypożyczać prasę musi uiścić kaucję w wysokości 30 PLN. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ.

11.Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z Biblioteki, winien o tym, poinformować bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.

12.Po upływie 6 miesięcy od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nie oddana kaucja jest wpłacana na konto Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu

13.Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

14.Zbiorów znajdujących się w czytelni nie wypożycza z wyjątkiem czasopism. Okres wypożyczenia czasopism wynosi 1 tydzień. W zakresie innych zbiorów możliwe jest skorzystanie z usług reprograficznych.

15.Wynoszenie książek lub czasopism bez zgody bibliotekarza jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.

16.Osobom korzystającym z czytelni zabrania się:

a)niszczenia materiałów bibliotecznych (wyrywania, wycinania stron lub ich fragmentów, podkreślania i wpisywania uwag na marginesach itp.) niewłaściwego zachowania (np. głośnych rozmów, spożywania posiłków i napojów itp.)

b)korzystania z telefonów komórkowych

17.Przypadki zauważonych braków i uszkodzeń materiałów bibliotecznych należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

18.Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych. Wartość odszkodowania ustala Dyrektor w zależności od aktualnej wartości uszkodzonego materiału. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzeń czytelnia wydaje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ.

19.Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do podporządkowania się zaleceniom dyżurującego bibliotekarza.

20.Czytelnik, który nie przestrzega regulaminu, może być pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

21.Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się od postanowienia do Dyrektora Biblioteki.