Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych i Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży

Regulamin korzystania ze zbiorów
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I BIBLIOTEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

§ 1

 1. Z księgozbiorów wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne, po okazaniu karty identyfikacyjnej czytelnika.
 3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
  1. a)okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, co pozwala zweryfikować dane podane na karcie „Zobowiązanie” - przy czym jest informowany o zakresie przetwarzania i ochronie jego danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,
  2. b)wypełnić kartę zapisu „Zobowiązanie” zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na w/w karcie
  3. c)osoby niepełnoletnie zapisują się do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji szkolnej pod opieką osoby dorosłej.
 4. Po zarejestrowaniu czytelnika, wydawana jest bezpłatna stała karta identyfikacyjna z kodem paskowym, w przypadku jej zagubienia wydawany jest duplikat oraz pobierana opłata jednorazowa w wysokości 5 PLN. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ.
 5. Czytelnik jest zobowiązany informować wypożyczalnię o zmianie swego miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.
 6. Jeśli czytelnik (osoba dorosła) nie jest stałym mieszkańcem miasta i gminy Grójec oraz powiatu grójeckiego, a chce korzystać z księgozbioru Wypożyczalni oraz wypożyczać prasę musi uiścić kaucję w wysokości 30 PLN. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ.
 7. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z Biblioteki, winien o tym, poinformować bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
 8. Po upływie 6 miesięcy od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nie oddana kaucja jest wpłacana na konto Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu
 9. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z materiałów bibliotecznych.
 10. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania z telefonów komórkowych.
 11. Na sali mogą przebywać tylko Czytelnicy zarejestrowani lub osoby upoważnione przez stałych Czytelników.
 12. Przed wejściem do wypożyczalni należy pozostawić w wyznaczonym miejscu teczki, plecaki i duże torby.
 13. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książkek na okres nie dłuższy niż miesiąc, w tym:
  1. a)1 lekturę szkolną na 2 tygodnie,
  2. b)1 książkę rewersową na 2 tygodnie.
 14. Biblioteka może:
  1. a)przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników,
  2. b)skrócić okres wypożyczenia książek określony w pkt. 13, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.
 15. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 16. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.
 17. Czytelnikom chorym i niepełnosprawnym materiały biblioteczne mogą być dostarczane do domu.
 18. Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
 19. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem.
 20. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia pozycji uznanej za szczególnie wartościowe bez podania przyczyny.
 21. Wysokość kar nalicza System Mateusz . Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w pkt. 13 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie PLN. System nalicza kwoty za przetrzymanie książek w pełnych PLN. Minimalna opłata to 1 zł. Maksymalna opłata wynosi 3 zł za miesiąc za 1 wolumin z zastrzeżeniem obiektywnych powodów niedotrzymania terminu (np. udokumentowana choroba Czytelnika). Czytelnik otrzymuje pokwitowanie w formie wydruku z programu MATEUSZ
 22. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić Bibliotece poniesione przez nią koszty przesyłek pocztowych i upomnień.
 23. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik jest zobowiązany do zakupienia tej samej książki oraz pokrycia kosztów oprawy introligatorskiej. Jeśli nie jest to możliwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, może zakupić inną książkę potrzebną Bibliotece lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki.
 24. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz.
 25. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.